STRUKTURA LOGIKI FORMALNEJ

Pierwszemu stwierdzeniu logicy przypisaliby symbol A i powiedzieliby, że A ma wartość 1, natomiast za­przeczenie A, zapisane jako ^A, ma wartość 0. Roz­ważmy teraz stwierdzenie fałszywe: „Babbage urodził się w 1903 roku.” Jeśli to twierdzenie nazwiemy A, formuły są odwrócone: A ma wartość 0, natomiast ma wartość 1. Wyczerpuje to możliwości najpro­stszej funkcji prawdziwości, funkcji nie, która odwra­ca wartości prawdy zgodnie z tablicą.Tablica ta wyraża oczywistą myśl, że jeśli stwier­dzenie, jest prawdziwe, to jego negacja jest fałszywa, i odwrotnie. Rzecz w tym, iż zredukowanie tego do postaci formuły i przedstawienie prawdy jako cyfry binarnej otwiera przed komputerem królestwo logiki. Wtedy maszyna nie dodaje liczb, ale określa prawdzi­wość i fałszywość, choć tylko w precyzyjnym i ogra­niczonym sensie logika. Inne funkcje prawdziwości funkcja albo, funkcja i — mogą być zdefiniowane przez bardziej skomplikowane tablice i w ten sposób cała złożona struktura logiki formalnej da się wyrazić w alfabecie komputerowym.

error: Content is protected !!