SKOŃCZONY

Rozkazy tego programu same są kro­kami dowodu, a test polega na przejściu przez proce­sor całego kodu linia po linii. Logiczna organizacja maszyny (sposób, w jaki wykonuje rozkazy) jest skoń­czonym zbiorem reguł, których programista musi prze­strzegać konstruując swój dowód, podobnie jak mate­matyk konstruując swój musi przestrzegać praw wy­nikania. Słowo „skończony” jest bardzo ważne. Pogoń za nieskończonością jest podstawowym zagadnieniem ma­tematyki, filozofii, a nawet poezji od czasów średnio­wiecza. Choć dla Greków nieskończoność była odstrę­czająca, Zachodnioeuropejczycy w pewnym sensie ją ubóstwili. Czyż sam Bóg nie jest nieskończenie po­tężny i dobry? A czyż ludzie nie powinni dążyć do zbliżenia się do nieskończoności Boga tak blisko, jak pozwoli im na to ich skończona natura? Nieskończo­ność i nieskończona małość paraliżowały, a mimo to fascynowały takich filozofów jak Pascal. Paradoks nieskończoności był uznany jeszcze przez Kanta za podstawowy dylemat filozoficzny.

error: Content is protected !!