OGRANICZENIE W MATEMATYCE

Jak zauwa­żyliśmy, nawet w matematyce jest to ograniczenie, skoro nieskończenie wiele liczb (niewymiernych, alge­braicznych i transcendentalnych) nie może być precy­zyjnie przedstawionych w komputerze cyfrowym, po­nieważ nie można ich zredukować do skończonego cią­gu pozycji dziesiątkowych lub binarnych. Przybliżenie prowadzi do błędu — podstawowego problemu mate­matyki komputerowej. Z drugiej strony, logika symbo­liczna adaptuje się bez trudu do reprezentacji nieciąg­łej. Dla logiki bowiem charakterystyczna jest redukcja ciągłości do nieciągłości, wieloznaczności myślenia co­dziennego do binarnego schematu prawdy i fałszu.. Jest godne podkreślenia, że idea dwuwartościowej funkcji prawdziwości tak dobrze dostosowana jest do repre­zentacji w obwodach elektronicznych. W żadnym przy­padku nie ma w komputerze miejsca na ciągłość.

Witam, mam na imię Piotr i witam na moim blogu. Treści tu zamieszczane będą opierzone w tematykę techniki. Wiedza teoretyczna, jak i praktyczna będą tu ogólnodostępne. Zapraszam Cię do lektury.
error: Content is protected !!