LOGIKA SYMBOLICZNA

Kom­puter nie oblicza tych rozkazów, raczej je interpretu­je i wykonuje; wykonuje rozkazy i dodaje liczby z jed­nakową łatwością. Komputer von Neumanna nie jest kalkulatorem, ale maszyną logiczną.Maszyna ta wykazuje jedność wszystkich systemów reprezentacji: jako że symbole, cyfry nie są różne od liter, hieroglifów czy ideografów, wszystkie mogą być przetwarzane w obwodach elektronicznych. Wkrótce stało się jasne, że operacje matematyczne nie są czymś fundamentalnym dla maszyny. Matematyka kompute­rowa może być zdefiniowana w kategoriach logiki sym­bolicznej, nauki, którą w dziewiętnastym i dwudzie­stym stuleciu rozwijały pokolenia filozofów. Ale logi­ka symboliczna także uległa zmianie, gdy przystoso­wano ją do komputera, i tak jak matematyka, prze­jęła szczególne cechy i ograniczenia narzucane przez maszynę.

error: Content is protected !!