JĘZYK ROZKAZÓW

W istocie PASCAL pracuje tak gładko, że programista nigdy nie zna prawdziwego numerycznego adresu da­nych i nie stara się go poznać. Jego przestrzeń logicz­na składa się z nazw zmiennych, jak SZYBKOŚĆ, CIĄG, POZYCJA, łącznie z relacjami matematyczny­mi między zmiennymi właściwymi dla tych nazw. Jed­nocześnie pamięć fizyczna zawiera serię adresowanych miejsc, cyfr binarnych, reprezentujących wartości SZYBKOSĆ, CIĄG i POZYCJA. Język, w którym programista wydaje swojej ma­szynie rozkazy, jest selektywnie przezroczysty, masku­je adresy absolutne, lecz dla przedstawienia problemu pozwala widzieć i wykorzystywać nazwy zmiennych.

error: Content is protected !!