This is default featured slide 1 title

This is default featured slide 2 title

This is default featured slide 3 title

This is default featured slide 4 title

This is default featured slide 5 title

WYBRANE DANE

Procesor wybiera dane w bajtach lub w słowach i operuje nimi. Ta hierarchia idzie dalej — słowa gru­puje się w strony, a strony często w segmenty. Dla każdego komputera te podziały logiczne mogą wszyst­kie być wykryte w geometrii systemu pamięci aż do poziomu samych tranzystorów, które zapisują każdy bit. Fizyczna przestrzeń komputera ma dwie znane nam już cechy: jest nieciągła i ograniczona. Systemy pa­mięci są nieciągłe w tym sensie, że każda komórka może reprezentować tylko jeden bit danych, więc przestrzeń komputerowa jest ostatecznie złożona z nie­ciągłych punktów danych. Każda komórka sama jest dosyć złożona, zbudowana z odpowiednio połączonej pary tranzystorów, zajmuje pewną przestrzeń, zuży­wa elektryczność i wytwarza ciepło.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

WIĘKSZOŚĆ UKŁADÓW

Podobnie jak większość innych układów’ w.-kompu­terze, kostki pamięci są ułożone w regularne, a na­wet geometryczne wzory. Umieszcza się je w rzędach na kartach obwodów, które zostały wciśnięte w gnia­zda maszyny. Tranzystory wewnątrz każdej kostki i kostki w ramach każdej karty są połączone, by za­pewnić organizację zapisanych danych, organizację mniej lub bardziej standardową we współczesnych komputerach. Podstawową jednostką komputera jest bit, lecz on sam przenosi małą ilość informacji. Po­trzebne są większe jednostki, zatem bity są grupowane w bajty (bytes), po osiem bitów, a bajty w słowa (czę­sto po dwa lub cztery bajty, w zależności od kompu­tera).

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZESTRZEŃ FIZYCZNA

Magazyn ten jest zbiorem ko­mórek, z których każda może przechowywać jednostkę danych, a które razem tworzą fizyczną przestrzeń komputera. Są one urządzeniami fizycznymi, zajmu­jącymi miejsce w obudowie i zużywającymi elektrycz­ność do magazynowania i utrzymywania informacji. Dzisiaj komórki pamięci są najczęściej zbudowane z tranzystorów, nadrukowanych w wielkiej ilości na kostce krzemu. Faktycznie, pamięć jest obecnie naj­pospolitszym i przynoszącym największy zysk rodza­jem układów scalonych. W przeszłości komórki pamięci były zbudowane z rdzeni ferrytowych ukształtowanych w formie obwarzanka — stąd nazwa pamięci rdzenio­wej, terminu nadal używanego, mimo zmiany techno­logii. Jakkolwiek są skonstruowane, komórki te mogą bardzo szybko wysyłać lub odbierać informację z pro­cesora, w czasie jednej milionowej sekundy lub nawet mniejszym.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

PRZESTRZEŃ KOMPUTEROWA

Zobaczymy, iż istnieją dwie strony przestrzeni kom­puterowej (obie są nazywane przez projektantów i pro­gramistów „przestrzenią”): przestrzeń fizyczna, właściwość komputera jako maszyny zrobionej z material­nych części i podlegającej materialnym ograniczeniom, oraz przestrzeń logiczna, właściwość komputera jako układu logicznego, oddalonego jak dalece to możliwe od jego mechanicznego pochodzenia.Nie można bez końca manipulować elementami da­nych, nie mogą one na zawsze pozostawać w proceso­rze. W pewnym momencie jedne dane muszą zostać odłożone, a nowe zostać pobrane. Poza centralnym procesorem, drugą główną jednostką komputera von Neumanna jest magazyn -albo pamięć, bank urządzeń elektronicznych, w którym pozostają programy i dane oczekujące na przetwarzanie i do którego wprowadza się wyniki pośrednie.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
error: Content is protected !!